1. Cel zawodów:
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci.
  • Podnoszenie umiejętności gry w szachy.
  • Integracja białostockiego środowiska szachowego.
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku,
   tel. 884 080 800,
   e-mail: kontaktszkolkaszachowa.pl
  • KSz Jagiellonia Białystok
   e-mail: kontaktkszjagiellonia.pl
  • Sędzia główny – Jarosław Galej
   e-mail: jarekszkolkaszachowa.pl
 3. Terminy poszczególnych turniejów:
  Wszystkie turnieje rozpoczną się o godzinie 17:30 (przewidywane zakończenie około godziny 20:00)
  • Turniej I – piątek, 28 września 2018,
  • Turniej II – piątek, 5 października 2018,
  • Turniej III – piątek 9 listopada 2018,
  • Turniej IV – piątek, 16 listopada 2018,
  • Turniej V – piątek, 23 listopada 2018,
  • Turniej VI – piątek, 7 grudnia 2018,
  • Turniej VII – piątek, 21 grudnia 2018,
  • Turniej VIII – piątek 28 grudnia 2018,
  • Turniej IX – piątek 22 lutego 2019,
  • Turniej X – piątek, 22 marca 2019,
  • Turniej XI – piątek, 12 kwietnia 2019,
  • Turniej XII – piątek, 22 listopada 2019,
  • Turniej XIII – piątek, 13 grudnia 2019.
 4. Miejsce rozgrywek:
  • Stadion Miejski w Białymstoku „Strefa Mieszana/Recepcja Zawodników”, bezpłatny wjazd i parking od ulicy Ciołkowskiego.
 5. Zgłoszenia:
  • Wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej zagrajwszachy.pl każdorazowo najpóźniej do czwartku bezpośrednio przed turniejowym piątkiem.
  • LIMIT MIEJSC w każdym turnieju wynosi 50. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list startowych i możliwości rejestracji zgłoszeń w momencie osiągnięcia limitu 50 uczestników.
  • Do każdego z ośmiu turniejów należy się rejestrować osobno. Nie ma możliwości jednorazowego zgłoszenia zawodnika do więcej niż jednego turnieju.
  • Od uczestników nie będzie pobierana opłata startowa. Każdy uczestnik który dokona zgłoszenia, a następnie zrezygnuje z udziału w turnieju ma obowiązek powiadomić o tym organizatora za pośrednictwem e-mail lub SMS najpóźniej w czwartek poprzedzający turniejowy piątek. W przypadku skutecznego zgłoszenia do gry i nieusprawiedliwionej nieobecności organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika w kolejnych edycjach cyklu rozgrywek.
 6. Prawo uczestnictwa:
  • Dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2006 i młodsi zamieszkali w Białymstoku lub uczęszczający do białostockiej szkoły/przedszkola/klubu szachowego, posiadający maksymalny ranking krajowy 1800 (II kat. chłopców lub I kat. dziewcząt).
  • Rodzice dzieci wymienionych powyżej posiadający maksymalny ranking krajowy 1600 (III kat. mężczyzn lub II kat. kobiet).
 7. Wpisowe:
  • Od uczestników nie będą pobierane opłaty.
 8. System rozgrywek:
  • Jedna grupa turniejowa, system szwajcarski na dystansie 7 rund.
  • Tempo gry: po 6 minut dla zawodnika na całą partię i dodatkowo po 4 sekundy na każdy ruch.
  • Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro publikowane na www.chessarbiter.com.
  • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:
   średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, liczba zwycięstw.
  • Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
 9. Nagrody:
  • Puchary za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji dzieci.
  • Puchar za zajęcie I miejsca w kategorii "Szachowa Mama".
  • Puchar za zajęcie I miejsca w kategorii "Szachowy Tata".
  • Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z roczników 2006-2007.
  • Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z roczników 2008-2009.
  • Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z roczników 2010-2011.
  • Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z rocznika 2012.
  • Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z rocznika 2013.
  • Medale dla wszystkich zawodników z rocznika 2014.
 10. Uwagi dodatkowe:
  • Uczestnictwo w jednym z turniejów cyklu „Mamo, Tato zagrajmy w szachy” nie obliguje do uczestnictwa w kolejnych. Każdy zawodnik ma prawo zagrać w dowolnej ilości z ośmiu turniejów, pod warunkiem każdorazowego skutecznego dokonania rejestracji na stronie turnieju. Nie będzie prowadzona klasyfikacja sumująca miejsca ani punkty zdobyte w poszczególnych turniejach.
  • Każdy uczestnik który dokona zgłoszenia, a następnie zrezygnuje z udziału w turnieju ma obowiązek powiadomić o tym organizatora za pośrednictwem e-mail lub SMS najpóźniej w czwartek poprzedzający turniejowy piątek. W przypadku skutecznego zgłoszenia do gry i nieusprawiedliwionej nieobecności organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika w kolejnych edycjach cyklu rozgrywek.
  • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na zakończeniu turnieju, ok 10 minut po zakończeniu ostatniej rundy.
  • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
  • W uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo do zmiany harmonogramu poszczególnych turniejów. W takim przypadku poinformuje o tym fakcie na stronie www.zagrajwszachy.pl wyznaczając jednocześnie nowy termin rozgrywek.
  • Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników co do których posiada wiedzę, że ich (lub ich opiekunów) zachowanie na innych turniejach szachowych w rażący sposób łamało zasady fair play, jakkolwiek sprzeniewierzało się dobrym obyczajom szachowym, zakłócało przebieg turnieju lub utrudniało pracę sędziom.
  • Projekt współfinansowany przez Miasto Białystok zgodnie z umową na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2018 roku p.n. Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

884 080 800

Telefon

kontaktszkolkaszachowa.pl

Email

szkolkaszachowa.org

WWW

fb.com/szkolkaszachowa

Fanpage